Vedenie účtovníctva

 • kontrola správnosti a zaúčtovanie dokladov
 • vedenie peňažného denníka, knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia pokladničných, bankových a interných dokladov
 • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • inventarizácia účtov
 • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
 • vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • ročná účtovná závierka
 • výstupy z účtovného programu MRP – K/S
 • komunikácia s úradmi
 • daň z motorových vozidiel

Mzdy a personalistika

 • registrácia zamestnávateľa
 • registrácie, prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • evidencia zamestnancov
 • mesačné spracovanie miezd
 • vznik alebo ukončenie pracovného pomeru
 • vypracovanie a odoslanie výkazov do poisťovní
 • spracovanie výplatných pások, výplatných listín
 • ročné zúčtovanie dane
 • komunikácia s úradmi

Ekonomické poradenstvo

 • ekonomické a účtovné poradenstvo
 • analýza a kontrola účtovníctva
 • poradenstvo pri zakladaní živností alebo spoločnosti
 • sprostredkovanie právneho poradenstva

Ostatné služby

 • obchodná korešpondencia
 • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi
 • administratívna príprava dokladov pred zaúčtovaním
 • vypracovanie cestovných príkazov
 • príprava rôznych podkladov pre banky